Latest News
Home / Consular Services / رهنمود تکمیل فورم درخواست پاسپورت

رهنمود تکمیل فورم درخواست پاسپورت

passport form

جهت صدور پاسپورت، به مدارک و معلومات متقاضی نیاز بوده و پاسپورت  به رویت آن چاپ میگردد. لطفاً در تکمیل و تهیه آن توجه دقیق نمائید

فورم درخواست پاسپورت، برای یکبار و در نخستین درخواست، خانه پری می شود

کاپی فورم درخواست پاسپورت باید  مانند اصل آن واضح و روشن باشد

فورم باید مکمل وخوانا بوده و با قلم سیاه خانه پری گردد

بخش انگلیسی فورم درخواست پاسپورت باید با حروف کلان انگلیسی خانه پری شود

ذکر نام خانوادگی (تخلص )حتمی می باشد

تاریخ تولد باید به میلادی  تحریرگردد

محل تولد باید دقیق باشد چون محل صدور تذکره لزوماً به معنی محل تولد نمی باشد

عکس باید معیاری، تمام رخ و به اندازۀ 4.5*4 سانتی بوده و جدید گرفته شده باشد

عکس باید رنگه، بدون چوکات و با پس زمینه سفید باشد

عکس نباید فوتوشاپ شده ویا از روی عکس کهنه گرفته شده باشد

فورم تکمیل شده باید بعد از اطمینان از خانه پری مکمل و درست در حضور مسئولین امور قونسلی در سفارت امضاء شود

چون امضا در پاسپورت چاپ می شود لذا امضا باید در داخل چوکات محل امضاء صورت گیرد و نباید به خط چوکات تماس داشته باشد

اندازه واقعی قد به سانتی متر، باید در فورم درج گردد

اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت باید پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره بعد از رؤیت توسط مسئول مربوط در سفارت به شخص درخواست کننده مسترد می گردد

مطالبه پاسپورت توسط درخواست کننده باید حداقل دو هفته قبل از صدور و چاپ آن صورت گیرد

نکته مهم:عدم رعایت نکات یادشده، سبب تأخیر و یا عدم صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی در این زمینه متوجه اداره صدور پاسپورت نمی باشد. هرگاه بر اساس معلومات نادرست مندرج در فورم درخواست، پاسپورت چاپ گردد، مسئولیت هزینه چاپ مجدد پاسپورت، بدوش شخص درخواست کننده خواهد بود